Projekty

Tvoření ze dřeva a papíru

Projekt je zaměřen na polytechnické vzdělávání dětí předškolního věku s důrazem na ekologické myšlení. Cílem projektu je vést děti k aktivnímu využití volného času, rozvoj celé osobnosti dítěte, rozvoj všech psychomotorických oblastí, hrubé a jemné motoriky, obrazotvornosti, kreativity, posloupnosti, představivosti, nápaditosti, orientace na ploše i v prostoru, rozvoj pravolevé orientace, manuální zručnosti, vytrvalosti, kooperace, prodlužování a cílené koncentrace pozornosti a schopnost dovést činnost do konce se zhodnocením výsledku práce. Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Profesní rozvoj předškolních pedagogů 2

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013110

Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace realizuje projekt v období od 1.9.2019 do 31.8.2021

Projekt „Profesní rozvoj předškolních pedagogů II“ je spolufinancován Evropskou unií“.

 

Malý inženýr

Projekt je zaměřen na polytechnické vzdělávání dětí předškolního věku. Cílem projektu je vést děti k aktivnímu využití volného času, rozvoj celé osobnosti dítěte, rozvoj všech psychomotorických oblastí, logického myšlení, posloupnosti, představivosti, orientace na ploše i v prostoru, rozvoj pravolevé orientace, jemné motoriky, manuální zručnosti, vytrvalosti, prodlužování a cílené koncentrace pozornosti a schopnost dovést činnost do konce se zhodnocením výsledku práce.  Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Přemýšlej a táhni figurou

Cílem projektu je vést děti k aktivnímu využití volného času, rozvoj celé osobnosti dítěte, rozvoj všech psychomotorických oblastí, logického myšlení, posloupnosti, představivosti, orientace na ploše i v prostoru, rozvoj pravolevé orientace, jemné motoriky, vytrvalosti, prodlužování a cílené koncentrace pozornosti a schopnost dovést hru do konce.  Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Prostorové kompenzační pomůcky Cubic a Wagon Toy

Cílem projektu je začlenit všechny děti s podpůrnými opatřeními do sociálně společenské oblasti, do správné kooperace a komunikace s vrstevníky, dále posílit oblast jemné i hrubé motoriky, obratnost a odhodlání, rozvinout orientaci v prostoru, umožnit se variabilně pohybovat v daném prostoru se zapojením logického myšlení a představivosti. Projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005506       

Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace realizuje projekt v období od 1.7.2017 do 30.6.2019

                                       Projekt „Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů“ je spolufinancován Evropskou unií“.

 

 

Zvládneme to hravě

Projekt Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami "Zvládneme to hravě" je určen dětem od tří do sedmi let z mateřské školy Hláska, dětem z běžných mateřských škol a dětem, které mateřskou školu nenavštěvují.

Děti z běžných mateřských škol a děti nenavštěvující předškolní zařízení se účastní nabízených aktivit v budově MŠ Palackého 37. Aktivity zaměřené na posilování oslabených psychomotorických oblastí jsou realizovány každé úterý od 16 do 17 hodin. Aktivity Individuální logopedická péče a Poradenství pro rodiče jsou organizovány dle harmonogramu.

Cílem projektu je zvýšení kvalitativních předpokladů pro vstup a zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci vzdělávacího systému základního školství, vytváření inkluzivního prostředí ve škole, které poskytuje přiměřené podněty dětem s rozdílnými schopnostmi a možnostmi, záměrné a cílené posílení percepčně motorických oblastí včetně logopedické péče. Cílem projektu je dokonalejší připravenost dětí do základních škol, lepší psychická zralost a zdárné předpoklady pro zvládnutí trivia - čtení, psaní, počítání. Projekt posílí zdravé sebevědomí, pocit úspěchu i celkový statut dítěte ve třídě vrstevníků i v budoucím životě. Celkovým výstupem projektu budou posílené a vyvážené jednotlivé percepčně motorické oblasti, posílené motorické oblasti řeči, prevence předcházení specifickým poruchám učení a následně chování, inovace vzdělávacích metod v oblasti speciální pedagogiky u děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jež obsáhne metody, postupy a formy práce s těmito dětmi.

Zvládneme to hravě
Za poklady přírody